Kwalificaties en Contactgegevens MotorTraining Totaal:

Theo van Berne:

Gediplomeerd rijinstructeur IBKI/Innovam A/B/C
Gediplomeerd rijinstructeur verhoogde rijvaardigheid Koninklijke marechaussee A/B
Gediplomeerd antislip-instructeur A/B/C

3e Haagstraat 88
5707 VG Helmond

Telnr. : (0031) 492 – 475754 of (0031) 6 – 50527942
e-mail : Info@motortrainingtotaal.com

inschrijving KVK nr: 17207643

Hier kunt U de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van MotorTraining Totaal lezen.

Algemene- en Leveringsvoorwaarden MotorTraining Totaal:

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over motorrijder, cursist/deelnemer, bestuurder, of trainer/coach wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke persoon bedoeld.

Begripsomschrijvingen:

MotorTraining Totaal: hierna te noemen MTT.
Veiligheidsvesten: tijdens de trainingsdag dragen de cursisten/deelnemers een door MTT, voor die dag, ter beschikking gesteld geel/oranje veiligheidsvest.
Verbindingen: tijdens de trainingsdag zullen de cursisten/deelnemers met de instructeur in verbinding staan middels door MTT, voor die dag, ter beschikking gestelde portofoons.
Cursist/deelnemer: is degene die in het bezit is van een geldig rijbewijs categorie A en zich inschrijft voor het volgen van, en daadwerkelijk deelneemt aan, een van de trainingen van MTT.
Trainer/coach: een door MTT aangestelde trainer/coach.
Duopassagier: het is de cursist/deelnemer niet toegestaan tijdens de training een duopassagier mee te nemen. Bij/tijdens de motorbeheersingsoefeningen waarbij met een duopassagier gewerkt zal worden fungeren de cursisten/deelnemers als duopassagier voor elkaar. Dit wordt per oefening door de trainer/coach met de cursisten/deelnemers afgestemd.

Algemene bepalingen:

Aansprakelijkheid:
Door inschrijving van en deelname aan een trainingsdag alsmede het ondertekenen van de vrijwaring gaat de cursist/deelnemer akkoord met deze voorwaarden. De vrijwaring zal voor aanvang van de trainingsdag ondertekend moeten worden.
Door inschrijving doet de cursist/deelnemer afstand van ieder beroep op gerechtelijke instanties tegen MTT of een van haar trainer/coaches.
Voor ongevallen ontstaan vóór, tijdens of na een training wijst MTT iedere verantwoording of verplichting af met betrekking tot iedere schade aan personen, goederen of zaken, of anderszins.
De cursist/deelnemer is volledig verantwoordelijk voor door hen direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke voorschriften. De cursist/deelnemer zal nimmer MTT of een van haar trainer/coaches aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan.

Annulering:
De cursist/deelnemer stelt MTT zo spoedig mogelijk op de hoogte van een annulering. Indien een annulering binnen 7 dagen vóór de trainingsdag wordt gedaan, en er geen vervangende cursist/deelnemer voor in de plaats kan komen, is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Betaling:
De cursist draagt zorg dat het verschuldigde cursusgeld uiterlijk 7 dagen voor de trainingsdatum volledig is voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van het verschuldigde cursusgeld zal geen recht bestaan op het volgen van de trainingsdag.

Zorgvuldigheid:

MTT zal zich inspannen naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van zorgvuldigheid, haar overeengekomen diensten aan te bieden. Om voorzienbare risico's en de daaraan verbonden schade tijdens de cursusdag te voorkomen en/of te beperken draagt cursist/deelnemer er zorg voor alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek aan MTT ter beschikking te stellen. De cursist/deelnemer zegt toe in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie A. Cursist/deelnemer rijdt op/voor eigen risico en neemt deel aan de trainingsdag met een deugdelijke motor, die voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de inrichting van motorvoertuigen op twee wielen voor het land waar het desbetreffende voertuig is aangemeld, en conform de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Verder adviseert MTT de cursist/deelnemer aan de trainingsdag deel te nemen met goede en deugdelijke kleding en motoruitrusting. Cursist/deelnemer zal redelijke aanwijzingen van de trainer/coach voor, tijdens en na de trainingsdag strikt opvolgen en in acht nemen.

Wijziging:

MTT heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op wezenlijke onderdelen te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van MTT aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging(en) aan de deelnemer kan (kunnen) worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van cursist/deelnemer.

Beeld- en videomateriaal:

De tijdens de cursus door medewerkers van MTT gemaakte foto's en/of video opnames, mogen door MTT voor reclamedoeleinden gebruikt worden, ook in het geval er een deelnemer herkenbaar in beeld is, zonder dat dit voor MTT kosten met zich meebrengt ten aanzien van desbetreffende deelnemer.

eXTReMe Tracker
Free counter and web stats